Antika v nápisné kultuře českých zemí

Cílem projektu Antika v nápisné kultuře českých zemí je postupně zdokumentovat a analyzovat antické dědictví v epigrafické kultuře českých zemí od prvních nápisných dokumentů až do současnosti. Pod pojmem nápis se rozumí text umístěný na trvalých materiálech jako je kámen, kov, pálená hlína, kost, slonovina, omítka, mozaiky, ale i na kresbách a malbách, jakož i nápisy na gebelínech. Každý nápis je nejen přepsán podle originálu (pokud se dochoval) nebo z rukopisů a publikací, přeložen do češtiny a opatřen stručným komentářem, pokud možno datován a přesně lokalizován. Každý záznam má bibliografickou citaci a klíčová slova. Pod pojmem antické dědictví patří formální (jazykový, stylistický, metrický aj.) odkaz na antická, především římská paradigmata. Nehraje při tom roli, zda je tento odkaz vědomý, či nevědomý.

Výsledkem projektu budou studie o "druhém životě" antického světa v nápisech českého prostředí, tedy v oblasti, které dosud nebylo věnováno dostatek pozornosti. Teprve v této fázi projektu budou zkoumány cesty, jakými se antika do našich nápisů dostávala. Tento druhý život antiky u nás bude konfrontován s dědictvím antiky v epigrafické kultuře dalších středoevropských zemí.

Projekt Antika v nápisné kultuře českých zemí je součást jednoho z výstupů výzkumného záměru MŠMT č. MSM 0021620827 České zěmě uprostřed Evropy v minulosti a dnes (2005-2011). Podrobně jako projekt Antická insipirace ve výtvarném umění, který se realizuje v databázi památek inspirovaných antikou, může být i databáze nápisných památek postupně prezentována díky podpoře Filozofického ústavu Akademie věd České republiky, v.v.i. Vzhledem k absenci souhrnu nápisů z českých zemí, z nichž by bylo možno čerpat nápisy inspirované antikou, je nutno nejen prostudovat jednotlivé soupisy vypracované na katedrách pomocných věd historických na českých a moravských univerzitách, nýbrž i procházet galerie a jiné paměťové instituce a památkové objekty (hrady, zámky, galerie atd.). Dále bude nutno prostudovat nápisy, které jsou skryty v různých literárních rukopisech, děkanských matrikách, pamětních knihách farních kostelů, v uměnovědných publikacích atd.

Databáze Antika v nápisné kultuře českých zemí je první zveřejněnou elektronickou epigrafickou databází ČR.
Software databáze vytvořila firma Lanius, která zajišťuje technickou podporu databáze ve spolupráci s Alenou Sarkissian a Jiřím Žůrkem.

« Zpět na rozcestník